Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–२ योग्यता, पदावधि, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा

३.   योग्यता: महासचिव तथा सचिव हुनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ:–

(क)   नेपालको नागरिक,

(ख)   नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानून, प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरेको,

(ग)   नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, र

(घ)   महासचिवको हकमा पैँतालीस वर्ष र सचिवको हकमा पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

४.    महासचिव तथा सचिव पदमा नियुक्त हुन नसक्ने: देहायको व्यक्ति महासचिव तथा सचिवको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन :–

(क)   भ्रष्टाचार, जर्वजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(ख)   संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको,

(ग)   प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको,

(घ)   दामासाहीमा परेको, वा

(ङ)   मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।

५.    पदावधि: महासचिव र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

तर सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पूरा भएमा निजहरू  आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् ।

६.    महासचिव वा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा महासचिव वा सचिवको पद रिक्त भएको मानिनेछ :–

(क)   राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा,

(ख)   दफा ४ बमोजिमको अयोग्यता सृजना भएमा,

(ग)   दफा ५ बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,

(घ)   विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा,

(ङ)   कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा र सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महासचिव वा सचिवलाई निजको पदबाट हटाएमा, वा

तर यसरी महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।

(च)   निजको मृत्यु भएमा ।

७.    पारिश्रमिक: (१) महासचिव र सचिवले क्रमशः नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिवले पाए सरहको पारिश्रमिक पाउने छन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाईरहेको व्यक्ति महासचिव वा सचिवको पदमा नियुक्ति भएमा निजले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको पारिश्रमिक मध्ये एउटा मात्र लिन पाउनेछ ।

८.    सवारी तथा इन्धन सुविधा: महासचिव र सचिवलाई क्रमशः नेपाल सरकारले मुख्य सचिव र सचिव सरह सवारी तथा इन्धन सुविधा उपलब्ध    गराइनेछ ।

९.    चाडपर्व खर्च: महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च बापत आफूले खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउनेछन् ।