Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद –३ दैनिक तथा भ्रमण भत्ता

१०.  दैनिक तथा भ्रमण भत्ता: संघीय संसद सचिवालयको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा महासचिव वा सचिवलाई भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विशिष्ट तहले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ ।

११.  पोशाक भत्ता: महासचिव र सचिवलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा दशहजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता बापत दिइनेछ ।