५८. मूल ऐनको दफा ६९ मा संशोधन

५८. मूल ऐनको दफा ६९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ६९ को,–
(१) उपदफा (१) मा रहेका “भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी वा
अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट अवकाश” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
(२) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ
हु“दाका बखत दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेश उपरको
पुनरावेदन कुनै अधिकारी समक्ष दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बा“की रहेकोमा त्यस्तो
पुनरावेदन जुन अधिकारी समक्ष दर्ता भएको छ, सोही अधिकारीबाट अन्तिम किनारा
लगाउनु पर्नेछ ।”