परिच्छेद–३ विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदाधिकारी

परिच्छेद–३ विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदाधिकारी

५. विश्वविद्यालयको सङ्गठनः विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः–

(क) सभा,

(ख) प्राज्ञिक परिषद्,

(ग) कार्यकारी परिषद्,

(घ) सेवा आयोग,

(ङ) सङ्काय,

(च) अनुसन्धान केन्द्र,

(छ) विद्यापरिषद्,

(ज) क्याम्पस,

(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकायहरू ।

 

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूः विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः–

(क) कुलपति,

(ख) सहकुलपति,

(ग) उपकुलपति,

(घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष,

(ङ) रजिष्ट्रार,

(च) डीन,

(छ) निर्देशक,

(ज) क्याम्पस प्रमुख,

(झ) तोकिएका अन्य पदाधिकारीहरू ।