६० मूल ऐनमा दफा ७१क. थप

६० मूल ऐनमा दफा ७१क. थप

मूल ऐनको दफा ७१ पछि देहायको दफा ७१क. थपिएकोछ ः–
“७१क. वेतलबी विदा ः (१) कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेश स्थित
नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले
तोकिए बमोजिम वेतलबी विदा पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।