राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

 २०७५।३।२०

स‌ंशोधन गर्ने ऐन

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                               २०७५/११/१९

 

संवत् २०७५ सालको ऐन नं. १

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

 

प्रस्तावना : राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।