६१. मूल ऐनको दफा ७२ मा संशोधन

६१. मूल ऐनको दफा ७२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ७२ को उपदफा (१) को सट्टा
देहायको उपदफा (१) राखिएको छ ः–
“(१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारहरु नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको निजामती कर्मचारी वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकारहरु यस ऐन बाहेक अन्य ऐनबाट प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन ।”