अनुसूची–१ (दफा ५६ सँग सम्बन्धित) प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार

अनुसूची–१ (दफा ५६ सँग सम्बन्धित) प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार

अनुसूची

(दफा ५६ सँग सम्बन्धित)

प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार

१.    प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार :–

कूल जनसङ्ख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार)   ÷ १००0

प्रदेश सभा सदस्यको कूल सङ्ख्या

 

उदाहरणार्थ : संवत् २०६८ सालको जनगणना अनुसारको कूल जनसङ्ख्याको आधारमा

 

,६४,९४,५०४  ÷ १०००

५५०

कायम हुने मतभार : ४८

 

२.    गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको  मतभार :–

कूल जनसङ्ख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) ÷ १०००

जम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या x २

 

 

उदाहरणार्थ : संवत् २०६८ सालको जनगणना अनुसारको कूल जनसङ्ख्या र हाल कायम रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्याको आधारमा

,६४,९४,५०४ ÷ १०००

७५३−२

कायम हुने मतभार : १८