६३. मूल ऐनमा दफा ७३क., ७३ख. र ७३ग. थप

६३. मूल ऐनमा दफा ७३क., ७३ख. र ७३ग. थप

मूल ऐनको दफा ७३ पछि देहायको दफा
७३क., ७३ख. र ७३ग. थपिएका छन् ः–
“७३क. निजामती कर्मचारीहरुको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाईको व्यवस्था ः (१) निजामती
कर्मचारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम
बमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, शर्त, सुविधा र कर्मचारीस“ग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा आपूmलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित
निकायलाई जानकारी गराउ“दा पनि कारबाही नभएमा निजले आपूmलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो तोकिएको निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम राख्न सक्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीहरुको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७३ख. कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन ः (१) निजामती सेवाका बहालवाला
कर्मचारी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यको कल्याणको लागि तोकिए बमोजिमको कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७३ग. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यो ऐन प्रारम्भ हु“दाका बखत
राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ ।
(२) राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरु खारेज गरिएका छन ।”