६४. सेवामा स्वतः परिणत भएको मानिने

६४. सेवामा स्वतः परिणत भएको मानिने

यो ऐन प्रारम्भ हु“दाका बखत लेखा परीक्षण ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोजिम महालेखा परीक्षकको विभागमा कायम रहेका कर्मचारीको
सेवा र त्यस्तो सेवामा बहाल रहेका अधिकृत र कर्मचारीहरु दफा ३ को खण्ड (ङ१)
बमोजिमको सेवामा स्वतः परिणत भएको र त्यस्ता अधिकृत र कर्मचारीहरु समान श्रेणीको
पदमा स्वतः परिणत भएको मानिनेछ ।