६५. खारेजी र बचाउ

६५. खारेजी र बचाउ

(१) लेखा परीक्षण ऐन २०४८ को दफा ९ खारेज गरिएको छ ।
(२) सम्वत् २०६३ साल आषाढ १७ गतेपछि यो ऐन प्रारम्भ भएको अघिल्लो
दिनसम्म भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ
(३) कार्य क्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी यस ऐनको व्यवस्था प्रारम्भ
नभएसम्मका लागि सम्वत् २०६२ साल आषाढ ३० गतेभन्दा अघि कायम रहेका प्रचलित
व्यवस्था लागू हुनेछ ।