निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रस्तावना

निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रस्तावना

निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल
व्यवस्थापिका–संसद नभएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को
सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ ।