१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस अध्यादेशको नाम “निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन)
अध्यादेश, २०६९” रहेको छ ।
(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।