२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा संशोधन

२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा संशोधन

निजामती सेवा ऐन, २०४९
(यसपछि “मूल ऐन” भनिएको) को दफा ७ को,–
(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ ः–
“(१) निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा दफा १९ को
उपदफा (२) बमोजिम र देहायको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ः–
पद                           खुल्लाप्रतियोगिता द्वारा                                                                     वढुवाद्वारा

                                        कार्यकार्य क्षमताकोमूल्याङ्कनद्वारा  आन्तरिक प्रतियोगितात्मक    जेष्ठता र कार्यसम्पादनमूल्याङ्कन   द्वारासम्पादन मूल्याङ्कन द्वारा

(क) श्रेणी विहिन÷

राजपत्र अनङ्कित पाँचौं         १००%                                         –                                                  –                                       –
(ख) राजपत्र अनङ्कित
चतुर्थ श्रेणी                            –                                                –                                                  –                                        –
(ग) राजपत्र अनङ्कित तृतीय
श्रेणी                                      –                                               –                                                    –                                        –
(घ) राजपत्र अनङ्कित द्वितीय
श्रेणी                                   ७०%                                             –                                                 २०%                                    १०%
(ङ) राजपत्र अनङ्कित
प्रथम श्रेणी
४०%                                         २०%                                                  –                                       ४०%
(च) राजपत्रा ङ्कित तृतीय
श्रेणी
७०%                                            –                                                    –                                          ३०%
(छ) राजपत्राङ्कित द्वितीय
श्रेणी                                     १०%                                         ३५%                                               २०%                                         ३५%
(ज) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी १०%                                         ३५%                                                २०%                                          ३५%

(२) उपदफा (१) पछि देहायका उपदफा (१क) र (१ख) थपिएका छन् ः–
“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको
अवस्थामा रिक्त पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ः–
(क) जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि छुट्याईएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य
उम्मेदवार नभई पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा जुन वर्षको लागि त्यस्तो पद छुट्याइएको हो सोही वर्षको
त्यस्तो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाद्वारा,
तर उपदफा (१) को खण्ड (च) मा उल्लिखित राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा जेष्ठता र
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभई सबै वा केही पद पूर्ति हुन नसक्ने
भएमा त्यस्तो पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(ख) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार
नभई पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा जुन वर्षको लागि त्यस्तो पद छुट्याइएको हो सोही वर्षको त्यस्तो पद
खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा ।
(ग) एक श्रेणी मुनिको पद नभएको सेवा समूह वा
उपसमूहको पदमा रिक्त सबै पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(१ख) यस दफा बमोजिम पदपूर्तिको लागि पदसंख्या निर्धारण गरी लोक
सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्नेछ ।”
(३) उपदफा (१०) मा रहेका ‘सोही वर्ष’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अर्को वर्ष’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(४) उपदफा (१५) झिकिएको छ ।
(५) उपदफा (१६) पछि देहायको उपदफा (१६क) थपिएको छ ः–
“(१६क) उपदफा (१६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि
निकायमा आंशिक रुपमा काम गरेको अनुभव सो प्रयोजनको लागि गणना हुने छैन ।
स्पष्टीकरण ः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “आंशिक रुपमा काम गरेको”
भन्नाले प्रति हप्ता चालीस घण्टा भन्दा कम समय गरेको कामलाई जनाउँनेछ ।”