नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५१।५।१३

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमहरु बनाएकोछ ।