१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याड्ढ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१” रहेकोछ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।