अनुसूची–१ सेवामा रहने समूहहरुको नाम

अनुसूची–१ सेवामा रहने समूहहरुको नाम

(नियम ४को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सेवामा रहने समूहहरुको नाम

१. आर्थिक योजना समूह,
२. तथ्याङ्क समूह ।