३. मूलको दफा १० मा संशोधन

३. मूलको दफा १० मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को
खण्ड (ग) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) पछि देहायको खण्ड (४) थपिएको छः–
“(४) दफा ७ को उपदफा (८) बमोजिम तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
चालीस वर्षको उमेरसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।”