४. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन

४. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १८ को,–
(१) उपदफा (४) मा देहायको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ः–
“तर राजपत्र अनङ्कित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिबाट सिफारिस भएको तथा राजपत्राङ्कित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा
समितिको सिफारिसमा पहिलो पटक पदस्थापन भएको कार्यालयमा उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नपुगी कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा हुने छैन ।”
(२) उपदफा (७) मा रहेको “दश” भन्ने शव्दको सट्टा “सात” भन्ने शव्द राखी सोही
उपदफामा देहायको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ः–
“तर राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा सिफारिस भएको कर्मचारीले सिफारिस भएको कार्यालयमा उपदफा (३) बमोजिमको अवधि सेवा गरेपछि सो
विकास क्षेत्रभित्र सरुवा हुन सक्नेछ ।”
(३) उपदफा (११) को सट्टा देहायको उपदफा (११) राखिएको छ ः–
“(११) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) को अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित कर्मचारी
आफैंले स्वेच्छाले निवेदन नदिई राजपत्र अनङ्कित वा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा नभई सरुवा गरिने छैन ।”