Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित

तथ्याङ्क सङ्कलन आवेदनपत्र
श्री महानिर्देशकज्यू,
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग,
काठमाडौं ।
मैले/हामीले ……………………. मन्त्रालय/विभाग/संस्था कार्यालयको मिति
……………….. को निर्णयानुसार तथ्याङ्क संकलन गर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको विवरण
खुलाई स्वीकृतिको लागि निवेदन गरेको छु /छाेे ।
विवरण
१. संकलनकर्ताको नामः –
२. संकलनकर्ताको ठेगानाः –
३. संकलन गरिने तथ्याङ्कको विषयः –
४. तथ्याङ्क संकलनको उद्देश्यः –
(क) मुख्य उद्देश्यः –
(ख) गौण उद्देश्यः –
५. तथ्याङ्क संकलन गर्नु पर्ने आवश्यकता र कारणः – (छोटकरीमा खुलाउने )
६. तथ्याङ्क संकलन गरिने क्षेत्रः –
७. तथ्याङ्क संकलन गर्ने विधिको विवरणः –
८. संकलन कार्य शुरु हुने मितिः–
९. संकलन कार्य शुरु समाप्त हुने मितिः–
१०. संकलित तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने अनुमानित मितिः –
११. संकलन कार्यमा लाग्ने जम्मा खर्च रु………………… अक्षरुपी………………
१२. अन्य कुनै विवरण भए खुलाउनेः –
आवेदकको नामः –
ठेगानाः –
आवेदकको सहीः –
(छाप भए सो समेत )
मितिः –
संलग्न
१. प्रश्नावली र सोसँग सम्बन्धित नियम,
२. तथ्याङ्क प्रकाशनको ढाँचा
३. गणनाविधि/ सर्वेक्षण अनुमानविधि,
४. अन्य आवश्यक कागजात ।