तथ्याङ्क नियमहरु, २०४१

तथ्याङ्क नियमहरु, २०४१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०४१।४।१५
संशोधन

तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०६९ २०६९।९।२३

तथ्याङ्क ऐन, २०१५ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यीे नियमहरु बनाएको छ ।