२. परिभाषा

२. परिभाषा

बिषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले तथ्याङ्क ऐन, २०१५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “विभाग” भन्नाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “संकलनकर्ता” भन्नाले तथ्याङ्क संकलन गर्ने, गराउने सरकारी कार्यालय, सरकारी स्वामित्व भएको वा यस उद्देश्यको लागि सरकारी सहायता प्राप्त संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी व्यतिm वा संस्था सम्झनु पर्छ ।