५. मूल ऐनको दफा १८क. मा संशोधन

५. मूल ऐनको दफा १८क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १८क. को,–
(१) उपदफा (२ग) पछि देहायको उपदफा (२घ) थपिएको छ ः–
“(२घ) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १८
को उपदफा (७) बमोजिम नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई सो बमोजिमको अवधि
पूरा नभए सम्म एक वर्षमा तीन महिना भन्दा बढी काजमा खटाइने छैन ।”
(२) उपदफा (३) मा रहेका “(२क) र (२ख)” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “(२क), (२ख)
र (२घ)” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन्