५. संशोध न गर्नु पर्दा अनुमति लिनु पर्ने 

५. संशोध न गर्नु पर्दा अनुमति लिनु पर्ने 

(१) तथ्याङ्क संकलनकर्ताले नियम ४ को उपनियम (२) अनुसार विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सकेपछि तथ्याङ्क संकलन गर्र्र्ने क्षेत्र, तरिका, अवधि, प्रयोजन आदि सबै वा कुनैमा संशोधन गर्न आवश्यक परेमा त्यसको कारण सहित विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक छानविन तथा अध्ययन गरी संशोधन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृति दिइसकेपछि विभागले आफनो दर्र्ता किताबमा संशोधन गर्नेछ ।