१३. सार्वजनिक लिखतको राष्ट्रिय अभिलेख राख्नु पर्ने

१३. सार्वजनिक लिखतको राष्ट्रिय अभिलेख राख्नु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक लिखत तोकिएको अवधि पूरा भएपछि तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी राष्ट्रिय
अभिलेखालयमा राखिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्दा तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक लिखतको माइक्रो फिल्म तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।