नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५०।८।७
संशोधन गर्ने ऐन
१. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्वन्धी
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ २०५९।५।२७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                                                      -२०६४।५।९
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                              -२०६६।१०।७
४. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्(पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८                                          -२०६८।८।२५

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                      -२०७५।११।१९
२०५० सालको ऐन नं. २६

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  कानून व्यवसायीहरुको हक हितको संरक्षण गरी समाज प्रति बढी जिम्मेवारी पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र व्यवस्थ ागर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।