मनकामना क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३

मनकामना क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३

मनकामना क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५४।२।६
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।