१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल ………. भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।