सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०४९।९।२२

संशोधन गर्ने ऐन

१. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५०                                                                                             २०५०।५।९

२. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३                                                                                                                                          २०६३।९।३०

३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                              २०६६।१०।७

४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                          २०७२।६।१४

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                         २०७२।११।१३

६. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३                                                                                              २०७३।६।१८
७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४                                                            २०७४।६।३०
८. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                             २०७५।११।१९
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                                                                         २०७५।११।१९
१०. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७६                                                                                 २०७६।१।२

२०४९ सालको ऐन नं. ४५

सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतीपूर्ति दिलाउन, बीमा–व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलव्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।