अनुसूची – ५ (दफा ५० सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ५ (दफा ५० सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ५

(दफा ५० सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

HMG of Nepal

सवारी चालक अनुमतिपत्र

Driving Licence

 

नम्बरः

Number

नामः

Name

जारी मितिः                                            म्याद समाप्त मितिः

Date of Issue                                        Expiry Date

ना.प्र.नंः                                                   रक्त समूहः

Ctz. No.                                                Blood Group

पिता/पतिको नामः

Father/Husband

ठेगानाः

Address

तपाईलाई निम्न बमोजिमको सवारीहरूको चालक अनुमतिपत्र दिइएको छः

The Holder of this License is authorized to drive the following vehicles.

A

मोटर साइकल, स्कुटर, मोपेड

Motorcycle, Scooter, Moped

F.

मिनिबस, मिनिट्रक
Minibus, Minitruck

B.

कार, जिप, डेलिभरी भ्यान

Car, Jeep, Delivery Van

G.

ट्रक, बस, लहरी

Truck, Bus, Lorry

C.

टेप्पो, अटोरिक्सा

Tempo, Autoricksha

H.

रोडरोलर, डोजर

Road Roller, Dozer

D.

पावर टिलर

Powertillar

I.

क्रेन, दमकल, लोडर

Crane, Fire brigade, Loader

E.

ट्रयाक्टर

Tractor

J.

अन्य

Other

 

जारी गर्ने अधिकारी                                                   सवारी चालकको दस्तखत

Issued by                                                        License holder’s signature

 

 

 

कारवाई Offences