अनुसूची–७ (दफा ७७ सँग सम्बन्धित) बाटो इजाजतपत्रको ढाँचा

अनुसूची–७ (दफा ७७ सँग सम्बन्धित) बाटो इजाजतपत्रको ढाँचा

अनुसूची–७

(दफा ७७ सँग सम्बन्धित)

(बाटो इजाजतपत्रको ढाँचा)

नेपाल सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था विभाग

. . . . . यातायात व्यवस्था कार्यालय

 

इजाजत दिने अधिकारीको

नामः–

दर्जाः–

दस्तखतः–

मितिः–

चेसिसको लम्बाईः–

इन्जिन नम्बरः–

मोडेलः–

सवारी निर्माण गर्ने कम्पनी वा संस्थाको नाम र ठेगानाः–

बडी तयार गर्ने कारखानाको नाम ठेगानाः–

इजाजत पत्र नंः–

सवारीको किसिमः–

सवारी धनी वा व्यवस्थापकको नामः–