मंगलसेन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२

मंगलसेन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२

मंगलसेन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६२।५।२७
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको
आदेश जारी गरेको छ ।