परिच्छेद–७ फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–७ फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

२३. परिषद्को गठनः (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति निर्धारणको लागि एक फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः

(क) मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्रालय   अध्यक्ष

(ख) सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय  सदस्य

(ग) सचिव, उद्योग मन्त्रालय   सदस्य

(घ) सचिव, वातावरण मन्त्रालय   सदस्य

(ङ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय   सदस्य

(च) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय   सदस्य

(छ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय  सदस्य

(ज) प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका   सदस्य

(झ) नगरपालिका प्रमुखहरुमध्येबाट पाच विकास क्षेत्रको 

 प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्ले मनोनयन गरेका पाचजना सदस्य

(ञ) स्थानीय तहसग सम्बन्धित संघ वा महासंघका 

  पदाधिकारीहरुमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला 

 सहित नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका पाचजना    सदस्य

(ट) नेपाल सरकारले फोहरमैला अति प्रभावित क्षेत्र भनी 

 तोकेको क्षेत्रबाट परिषद्ले मनोनयन गरेका कम्तीमा 

 एकजना महिला सहित दुईजना   सदस्य

(ठ) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ   सदस्य

(ड) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा 

 वैज्ञानिकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला 

सहित परिषद्ले मनोनयन गरेका दुईजना   सदस्य

(ढ) फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक

संस्थाहरुमध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेको संस्थाको 

प्रतिनिधि एकजना   सदस्य

(ण) मन्त्रालयले तोकेको“ सहसचिव -सदस्य सचिव”

 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम परिषद्मा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ट) र (ढ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधी एक वर्षको हुनेछ र पुनः मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

(५) ……………..

२४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क)  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ख) फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यसँग सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

(ग) फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्दा एकरुपता कायम गर्नको लागि त्यस्तो सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने

(घ) फोहरमैला एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले कुनै लगानी गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो लगानी गर्नु पर्ने रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्ने,

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । 

२५. परिषद्को बैठक र निर्णयः (१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) परिषद्को बैठकको निर्णय सामान्यतया सहमतिको आधारमा हुनेछ । सहमति हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(५) परिषद्ले आवश्यक देखेमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(६) परिषद्को निर्णय सदस्यसचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम  हुनेछ ।