परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

 १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) आदिवासी जनजातिभन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।

(ख) प्रतिष्ठानभन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित आदिवासीजनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।

(ग) परिषद्भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(घ) समितिभन्नाले दफा १० बमोजिम गठित परिषद्को कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ ।                          

(ङ) तोकिएकोवा तोकिएबमोजिमभन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।