परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

२०. वारिस मुकरर गर्न पाउनेः यस ऐन बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम कारवाई गर्नको निमित्त कुनै व्यक्तिले आफ्नो वारिस वा कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ र सो वारिस वा कानून व्यवसायीद्वारा भएको सबै काम कारवाई निजले नै गरेको मानिनेछ ।

२१. ………………….

२१क.दर्ता भएको डिजायन र ट्रेडमार्क प्रकाशन गर्ने :

(१) दफा १४ बमोजिम दर्ता भएको डिजायन र दफा १८ बमोजिम दर्ता भएको ट्रेडमार्क, त्यसको नवीकरण तथा दर्ता वदरसम्बन्धी विवरण
विभागले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित विवरण उपर कसैको विरोध भएमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त विवरण प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभागमा उजूरी दिन सक्नेछ । त्यसरी परेको उजूरी उपर विभागले जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही गर्नु पर्नेछ ।

२१ख. नेपालमा दर्ता नगरी हक कायम नहुने :

विदेशमा दर्ता गरिएको टेडमार्क, डिजायन र टेडमार्क  सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कमा निजको नेपालमा हक कायम हुने छैन ।

२१ग. विदेशी पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कको दर्ता :

विदेशमा दर्ता भएको पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कको प्रमाणपत्र साथै राखी दर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिएमा विभागले त्यस्तो पेटेण्ट,
डिजायन र टेडमार्क सम्बन्धमा जाँचबुझ नगरीकनै पनि दर्ता गर्न सक्नेछ र त्यस्तो दर्तावालालाई विभागले औद्योगिक सम्पत्तिक संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सन् १८८३ मा सम्पन्न भएको पेरिस महासन्धि अनुसार ग्राह्यता मितिको सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।

२१घ. पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्कको हक हस्तान्तरण वा प्रयोगको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) आफ्नो नाममा दर्ता रहेको पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्क अरु कसैको नाममा हस्तान्तरण गरी दिन वा प्रयोग गर्न पाउने गरी लिखित रुपमा अनुमति दिन हुन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्न वा प्रयोग गर्न दिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित त्यस्तो पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्कवाला र त्यसरी पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्क हस्तान्तरण गरी लिन वा प्रयोग गर्न चाहने दुवै व्यक्तिले सो कुरा खुलाई संयुक्त रुपमा विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा विभागले त्यस्तो पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्क हस्तान्तरण गर्ने वा प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(४) विभागले उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने अनुमति दिएमा हस्तान्तरण गरी  लिने व्यक्तिको नाममा सो पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्क नामसारी गरिदिनु पर्नेछ ।

(५) विभागले उपदफा (२) बमोजिम प्रयोग गर्ने अनुमति दिएमा सो को व्यहोरा विभागमा रहेको दर्ता किताब र प्रमाणपत्रमा समेत जनाई प्रयोग गर्न अनुमति पाउने व्यक्तिलाई सो को निस्सा दिनु पर्नेछ ।

२२. विभागले दर्ता किताब खडा गर्ने :

यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको र दर्ता बदर भएको समेत देखिने गरी विभागले पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कका सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै किताब खडा गर्नुपर्छ ।

२३.  …………….

२३क.  ………………..

२३ख.पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्क नवीकरण गराउने कार्यविधि :

(१) दफा ८, दफा १४क, र दफा १८घ. बमोजिम पेटेण्टवाला, डिजायनवाला र टेडमार्कवालाले पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्क प्रयोग
गर्न पाउने अवधि समाप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र क्रमशः अनुसूची–२(घ), २(ङ) र २(च) बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिई अनुसची–३ बमोजिमको दस्तुर तिरी त्यसको नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउने म्याद नाघेको मितिले ६ महीनासम्म एक हजार रूपैयाँ जरिवाना तिरी नवीकरण गराउन सकिनेछ । सो म्यादभित्र पनि नवीकरण नगराइएमा पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कको दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेटेण्टको हकमा सात–सात वर्षको पटक कायम गरी दुई पटकसम्म, डिजायनको हकमा पाँच–पाँच वर्षको पटक कायम गरी दुई पटकसम्म र टेडमार्कको हकमा सात–सात वर्षको पटक कायम गरी जति पटक पनि नवीकरण गराउन सकिनेछ ।

२४. प्रमाणपत्रको नक्कल : पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्कको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा तोकिएबमोजिमको रूपैयाँ दस्तुर तिरी विभागबाट प्रमाणपत्रको नक्कल लिन पाइनेछ ।

२५. हर्जाना : यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको कुनै पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्कको सम्बन्धमा कसैले यस ऐनको उल्लंघन गरेबाट पेटेण्ट, डिजायन वा टेडमार्कको दर्तावालाले वास्तविक रूपमा सहनु परेको नोक्सानीको उचित रकम सो उल्लंघन गर्ने व्यक्तिबाट दर्तावालालाई विभागले हर्जानाको रूपमा भराई दिन सक्नेछ ।

२६. यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको मानिने : यो ऐन लागू हुनु अघि १९९३ सालमा जारी भएको पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्क कानून बमोजिम दर्ता भएको पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कहरू यो ऐन लागू भएको मितिदेखि यसै ऐनबमोजिम दर्ता भएको मानिनेछन् ।

२६क. दस्तुरमा हेरफेर गर्न सकिने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची–३ मा तोकिएको दस्तुरमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

२७. पुनरावेदन लाग्न सक्ने : यस ऐनबमोजिम विभागको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२८. खारेजी : सम्बत १९९३ सालमा जारी भएको पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्क कानून खारेज गरिएकोछ ।