अनुसूची–१ (क) पेटेण्ट दर्ताको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची–१ (क) पेटेण्ट दर्ताको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची–१ (क)

पेटेण्ट दर्ताको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

श्री…………………..
…………………….

म / हामी ……………………………………………………. को आविष्कारक भएकोले सो वस्तुसम्बन्धी सिद्धान्त, फर्मुला र सम्पूर्ण विवरण सहितको नक्शा तथा रेखाङ्कन र दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी पेटेण्ट दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु । दिएका छौं । मेरो / हाम्रो नाममा पेटेण्ट दर्ता गरी सोको प्र्रमाणपत्र दिनु हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौं ।

साक्षी :– १…………………….                                                                                                                दरखास्तवालाको सही ……………
२…………………….                                                                                                                ठेगाना :–

मिति :–