अनुसूची–१(ख) डिजायन दर्ताको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची–१(ख) डिजायन दर्ताको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची–१(ख)

डिजायन दर्ताको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

श्री…………………
………………..

मैले / हामीले यसैसाथ संलग्न नमूना बमोजिमको ………………………. बनाएकोले । बनाउन लगाएकोले डिजायनको सम्पूर्ण विवरण सहितको नक्सा तथा रेखाङ्कन र चार प्रति नमूना र दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी डिजायन दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु । दिएका छौं मेरो / हाम्रो नाममा डिजायन दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दिनु हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौं ।

साक्षीः– १…………………….                                                                                                                    दरखास्तवालाको सही ………….
२…………………….                                                                                                                    ठेगानाः–
मितिः–