अनुसूची–२ (क) पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२ (क) पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२ (क)

पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
…………………मन्त्रालय
…………………..विभाग

प्रमाणपत्र संख्याः–                                                                                                                            मितिः–

पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्र

पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा ७ बमोजिम …………………………………….. ले  आविष्कार गरेको …………………… को पेटेण्ट दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

………………………..
महा–निर्देशक

नवीकरण गरेको मिति                        नवीकरणको म्याद समाप्त हुने मि ती                नवीकरण गर्ने अधिकारीको सहिछाप