अनुसूची–२(ख) डिजायन दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२(ख) डिजायन दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२(ख)

डिजायन दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
…………………मन्त्रालय
…………………..विभाग

प्रमाणपत्र संख्याः–                                                                                                   मितिः–

डिजायन दर्ताको प्रमाणपत्र

पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १४ बमोजिम …………………………………… ले
बनाएको / बनाउन लगाएको …………………… को डिजायन दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

…………………………
महा–निर्देशक

नवीकरण गरेको मिति       नवीकरणको म्याद समाप्त             नवीकरण गर्ने अधिकारीको

हुने मिती                            सहिछाप