अनुसूची–२ (ग) पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२ (ग) पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२ (ग)

पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
…………………मन्त्रालय
…………………..विभाग

प्रमाणपत्र संख्याः–                                                                     मितिः–

टेडमार्क दर्ताको प्रमाणपत्र

पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ बमोजिम …………………………………….. ले …………………… मा लगाई राखेको । लगाउने भएको टेडमार्क दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

…………………………
महा–निर्देशक

नवीकरण गरेको मिति                      नवीकरणको म्याद समाप्त हुने मिती                              नवीकरण गर्ने अधिकारीको सहिछाप