अनुसूची–२(च) टेडमार्क नवीकरणको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची–२(च) टेडमार्क नवीकरणको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची–२(च)

टेडमार्क नवीकरणको निमित्त दिइने दरखास्तको ढाँचा

श्री…………………….
……………………….

मैले / हामीले मिति …………………………………. मा दर्ता गरी …………………………………..मा
लगाई राखेको टेडमार्कको दर्ता अवधि समाप्त भएकोले नवीकरण वापत लाग्ने दस्तुर संलग्न छ । नवीकरण गरी
दिनु हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौं ।

दरखास्तवालाको सही ………….
ठेगानाः–
मितिः–