अनुसूची–३ पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कको दरखास्त, दर्ता र नवीकरण दस्तुर

अनुसूची–३ पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कको दरखास्त, दर्ता र नवीकरण दस्तुर

अनुसूची–३

पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्कको दरखास्त, दर्ता र नवीकरण दस्तुर

क्र.स.   दस्तुरहरुको विवरण                          पेटेण्ट              डिजायन            टेडमार्क

१. पेटेण्ट, डिजायन र टेडमार्क दर्ताको

निमित दरखास्त दस्तुर                          रु. २००० ।–        रु. १००० ।–      रु. १०००।–

२. दरखास्त संशोधन दस्तुर                         रु. ५००।–            रु. ५००।–          रु. ५००।–

३. दर्ता दस्तुर                                              रु. १०००० ।–        रु. ७००० ।–    रु. ५००० ।–

४. नामसारी दस्तुर                                       रु. ५००० ।–           रु. ३००० ।–   रु. २००० ।–

५. नामसारी बाहेक अभिलेख संशोधन तथा

प्रमाणपत्रमा दरपिट दस्तुर                         रु. २००० ।–           रु. १००० ।–    रु. १००० ।–

६. दर्ता विवरणको जानकारी वापत दस्तुर     रु. ७५० ।–           रु. ७५० ।–        रु. ५०० ।–

७. उजूरी तथा वाधा विरोध दस्तुर                     रु. १००० ।–          रु. १००० ।–     रु. १००० ।–

८. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर              रु. १००० ।–          रु. १००० ।–        रु. २००० ।–

९. नवीकरण दस्तुर

(क) पहिलो पटकको निम्ति वार्षिक दर       रु. ५००० ।–      रु. १००० ।–             –

(ख) दोस्रो पटकको निम्ति वार्षिक दर          रु. ७५०० ।–    रु. २००० ।–           –

(ग) ट्रेडमार्कको हकमा जति पटक भए पनि वार्षिक दर    –         –                रु. ५०० ।–