अनुसूची –५९

अनुसूची –५९

जोड ≠ (व) ≠ (चट+छठ+जड +………………)

वर्क चार्ट स्टाफ खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतले . ०.०२५  (त)
सानातिना अन्य खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतले . ०.०२५  (त)
जम्मा लगत इष्टिमेट अड्ढ ≠ १.०५  (त)

नोट ः बोलपत्रको अड्ढलाई तुलना गर्दा लगत इष्टिमेटको अड्ढ (व) लाई मानिनु पर्छ । आइटमको जम्मा (कूल) दररेट निकाल्ने तरिकाः
श्रमिकहरुको खर्च ………………………………………………….. (क)
निर्माण सामग्रीको खर्च ……………………………………………. (ख)
यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) ……………………. (ग)
वास्तविक दररेट (क+ख+ग) ≠ (घ)
बोलपत्र दाताको ओभरहेड (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५  (ङ)
जम्मा दररेट (ङ) ≠ १.१५  (घ)

नोट ः उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउदा माथि उल्लेखित वर्क चार्ट स्टाफ खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतको सट्टा ३∞ र सानातिना अन्य खर्च – (व) को २.५ प्रतिशतको सट्टा वढीमा २∞ सम्म प्रशासनिक खर्च वापत उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउदा तयार गर्ने लागत
अनुमानमा समावेश गर्न सकिनेछ ।