अनुसूची–६०

अनुसूची–६०

उल्लेखित विश्लेषणले सबभन्दा घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कबोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः– दोस्रो घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कवोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः–
तेस्रो घटी कवोल गर्ने ठेकेदारको नामः– कवोल अड्ढ (अक्षरमा समेत)ः–
मूल्याड्ढन गर्नेको दस्तखत र मिति जा“च गर्नेको दस्तखत र मिति