अनुसूची–६२

अनुसूची–६२

४. अवधि महलमा डोर हाजिरी फाराम कहिलेदेखि कहिलेसम्मको निमित्त निष्काशित गरिएको हो सो लेख्नु पर्छ
५. डोर हाजिरी किताब स्वीकृति गर्नेको सही महलमा कसको आदेशले निष्काशन गर्न खटिने हो सो त्यसको सही गराउनु पर्छ ।
६. डोर हाजिरी फाराम नापी किताब जस्तै एक प्रमुख कागजात भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी लेखा राख्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रीय
कार्यालयबाट मात्र डोर किताब मुद्रित गराउने र यही कार्यालयबाट मात्र मुद्रित भएका डोर हाजिर किताब भरपाई गरी कार्यक्षेत्रमा लैजान पाउन पर्ने हेतुले यो फारामको तर्जुमा गरिएको हो ।