अनुसूची–६३

अनुसूची–६३

अनुसूची–६३

द्रष्टव्यः
यस किताबमा नापी लिईदा देहायको निर्देशनहरुको उचित पालन हुनु आवश्यक छ ।
१. प्राविधिकको जिम्मामा मात्र नापी किताब निकासा गरी विस्तृत नापी लिन लगाउन पर्दछ ।
२. कार्यको विस्तृत नापी सम्बन्धित कार्यको लागि निकासा गरिएको नापी किताबमा सम्बन्धित प्राविधिकले निर्माण स्थलमै कामको नापी गरिसकेपछि मात्र चढाउनु पर्छ ।
३. यस किताबमा चढाउने प्रत्येक नापीमा देहायको व्यहोरा सफा र स्पष्ट लेख्नु पर्छः–
(क) कार्य सम्बन्धी बिलको सम्बन्धमा
(१) इष्टिमेटमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यको पूरा नाम ः
(२) कार्य स्थान ः
(३) नाम ः
(४) सम्झौता भएको मिति र संख्या ः
(५) कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति ः
(६) कार्य शुरु गर्ने आदेश दिइएको मिति ः
(७) कार्य सम्पन्न भएको मिति ः
(८) नापी लिइएको मिति ः
(९) आइटमवाइज कार्य अभिलेख खाताको पृष्ठ नं. ः
(१०)व्यक्तिगत खाताको पृष्ठ नम्बर ः
(११)ठेक्का सम्बन्धी लगतको पृष्ठ नम्बर ः
(१२)बिलको क्रम संख्या ः
(ख) मालसामान उपलब्धी सम्बन्धी बिलको सम्बन्धमा–
(१) सामान उपलब्ध गर्नेको नाम ः
(२) सम्झौता भएको वा आदेश दिइएको मिति र संख्या ः
(३) मालसामान मौज्दातको लागि हो वा अरु के कामको लागि खरीद गरिएको हो सो

स्पष्ट खुल्नुपर्दछ । कार्यमा सोझै खर्च गर्न वा ठेकेदारलाई निकासा दिन प्राप्  भएका मालसामानहरुको नापी लिंदा इष्टिमेटमा उल्लिखित कार्यको नाम र निकासीमा मिति पनि उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।

४. नापी लिने प्राविधिकले मिति खुलाई अन्तमा सही गर्नु पर्छ । भएको प्रत्येक कार्यको नापी लिइसकेपछि प्रत्येक कार्य (आइटम) को सारांश तयार गर्नु पर्छ ।
५. यो खाता सम्बन्धित सुपरिवेक्षण र जा“च गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मा दिंदा नापी किताब नियन्त्रण खातामा चढाई दस्तखत गराई दिनु पर्नेछ ।
६. यो खाता कहिल्यै पनि धुल्याउन नमिल्ने हु“दा नापी किताब छपाउ“दा पृष्ठ नं. १ बाट शुरु गरी त्यही पृष्ठ नम्बरलाई क्रमानुसार दिंदै जानु पर्छ ।