अनुसूची–६४

अनुसूची–६४

अनुसूची–६४

द्रष्टव्यः

१। नापी किताब मुद्रित गराउ“दा यसको क्रमसंख्या पनि मुद्रित गरिएको हुनु पर्दछ । नापीको क्रमसंख्या महलमा यही क्रमसंख्या चढाउने हो ।
२। विवरण महलमा कुन कामको निमित्त नापी किताब निष्काशन गरेको हो सो समेत खुलाई विवरण लेख्नु पर्छ ।
३। बुझिलिनेको महलमा कूल एकमुष्ट जुन पदाधिकारीले बुझेको हो निजको दस्तखत गराउनु पर्दछ ।
४। फर्काएपछि नापी किताब फिर्ता लिनेले प्राप्त भएको निस्सा लगाउनु पर्दछ ।
५। नापीको आधारमा मात्र भुक्तानी अनिवार्य भएकोले नापी गर्ने पदाधिकारीमाथि पूर्ण जिम्मेवारी हुने हु“दा कुनै पनि कामको नाप लिईदा अगाडि सो काम सम्बन्धी भएको नापीको पाना नं। समेत जनाई जिम्मेवारी अड्ढ खुलाइ सकेपछि मात्र हालको नापीको विवरण खुलाउनु पर्दछ । त्यसरी जम्माजम्मी गरी सारांश तयार गरी त्यसको मूल्य समेत निकाली पहिले भुक्तानी भएको कट्टा गरिनु पर्ने बा“की अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले भुक्तानीको आदेश दिनुपर्छ । बिलको नम्बर मिति समेत अड्ढित हुनु पर्दछ । यसरी भुक्तानी भइसकेपछि विस्तृत नापी काट्नु पर्दछ ।

६। यस किताबमा नापी दर्ता गरिंदा बीचमा पृष्ठ छुटाई दर्ता गर्नु तथा पृष्ठ च्यात्नु हु“दैन । कुनै कारणवश पृष्ठ छुट्न गएमा वा दर्ता गरिसकेको नापी काट्नु परेमा उचित कारण जनाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ ।
७। प्रत्येक नापीमा ठेकेदारको सही गराउनु पर्छ ।
८। नापी किताब निर्माण कार्य सम्बन्धी एक प्रमुख कागजात भएकोले यसको नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । नापी किताब मुद्रित हुनासाथ दर्ता गरिनु पर्ने तथा बुझिलिनेले बुझेको तथा फर्काएको अभिलेख अनिवार्य रुपले राख्नु पर्दछ । यही उद्देश्य पूर्तिको निमित्त यो फाराम तर्जुमा भएको हो ।