अनुसूची–६५

अनुसूची–६५

अनुसूची–६५
(नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कढ), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कभ) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कप)
स“ग सम्बन्धित)
…………. कार्यालय

ठेक्का सम्बन्धी बिल

बिलको क्रम संख्याः–                                       भुक्तानी भौचर नं.ः–
योजनाको नामः–                                              नापी किताब नं. को पृष्ठ नं.ः–
ठेकेदारको नामः–                                           आइटमवाइज कार्य अभिलेख खाताको पृष्ठ नम्बरः–
ठेक्कापट्टाको संख्याः–                                    ठेक्का सम्बन्धी लागत नम्बरः–
अघिल्लो भुक्तानी बिलको क्रम संख्याः–              ठेकेदारको व्यक्तिगत खाता नं.ः–
अघिल्लो भुक्तानी बिलको भौ.नं.ः–
काम शुरु गर्न आदेश दिएको मितिः–
काम सम्पन्न भएको मितिः–