अनुसूची–६७

अनुसूची–६७

अनुसूची–६७

द्रष्टव्य ः–
१. स्वीकृत इष्टिमेट बमोजिम गर्नु पर्ने प्रत्येक कामको परिमाण, दर, रकम र त्यसमध्ये पूरा भएका कामको अभिलेख आइटमवाइज कार्य अभिलेखमा चढाउनु पर्छ ।
२. यसमा इष्टिमेटमा भएको आइटम, आइटमको परिमाण, दर, रकम र काम भएको परिमाण दर र बा“की कामको परिमाण र रकम अर्थात्
प्रत्येक आइटम आइटमसमेतका छुट्टाछुट्टै पानामा लेख्नु पर्छ ।
३. प्रत्येक आइटमको छुट्टाछुट्टै पाना राख्नु पर्छ । यसमा योजनाको नाम इष्टिमेटको सड्ढेत नम्बर, इष्टिमेट अनुसारको काम दर परिमाण र
रकम लेख्नु पर्छ ।
४. काम भएपछि काम भएको नापी किताबको सड्ढेत र नापी भएको मिति एकाई परिमाण र रकम समेत उल्लेख गर्नु पर्दछ । यो सबै नापी
किताबको आधारमा चढाउनु पर्छ । यसमा चढाएपछि सो काममा खटिने प्राविधिकले निस्सा लगाउ“दै जानु पर्दछ ।
५. ठेक्काबाट कार्य गराउ“दा इष्टिमेट अनुसार कुन काम के कति भयो र कति हुन बा“की छ, सो देखाउने यो फारामको उद्देश्य हो । नापी किताबमा उल्लेख गरिए अनुसार यसमा भएको काम चढाउ“दै जानुपर्छ । यो फाराम आ.प्र. शाखाले तयार गर्नु पर्छ र पोष्टि· भएकै दिनमा खातामा पोष्टि· गरी अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ ।