अनुसूची– ६९

अनुसूची– ६९

अनुसूची– ६९
(नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (कद), नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कल) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कम)
स“ग सम्बन्धित)
…………………..कार्यालय

उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने विल

बिलको क्रम संख्याः–                                      भुक्तानी भौचर नं.ः–
योजनाको नामः–                                             नापी किताब नं. को पृष्ठ नं.ः–
उपभोक्ता समितिको नामः–                            आइटमवाइज कार्य अभिलेख खाताको पृष्ठ नम्बरः–
सम्झौताको संख्याः–                                       सम्झौता सम्बन्धी लागत नम्बरः–
अघिल्लो भुक्तानी बिलको क्रम संख्याः–          उपभोक्ता समितिको खाता नं.ः–
अघिल्लो भुक्तानी बिलको भौ.नं.ः–
काम शुरु गर्न आदेश दिएको मितिः–
काम सम्पन्न हुने मितिः

यो बमोजिम जम्मा रू. …………………………..

अघिल्लो बिलबाट भुक्तानी भएको रू. …………………………..
बा“की दिनु पर्ने रू. …………………………..
कट्टा गर्नु पर्ने रू. …………………………..

(क) पेश्कीः–…………………………..

(ख) मालसामानको मोलः–…………………………..
(ग) मेशिनरी औजारको वहाल…………………………..
(घ) अन्य …………………………..
खुद लिनु पर्ने ………………………

जम्मा रु……………….. अक्षरेपी ………………….. चेक नं. ………….. बाट प्राप्त भयो ।

उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको सही ः

नाप जा“च गर्नेको सहीः–                   प्रमाणित गर्नेको सहीः–                   हिसाब जा“च गर्नेको सहीः– स्वीकृति गर्नेको सहिः–

ओभरसियर इन्जिनियर आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख अधिकार प्राप्त अधिकारी